Usługi

Zakres praktyki adwokata Tomasza Pyfel jest dość szeroki i możliwy na każdym etapie postępowania w zależności od charakteru sprawy począwszy od porady wstępnej poprzez negocjacje, przygotowanie pism procesowych i innych skończywszy  na reprezentowaniu w przed sądami wszystkich instancji oraz organami wykonawczymi.
Pomoc prawna świadczona może być na rzecz osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych, jak również osób pokrzywdzonych przestępstwami, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, powodów cywilnych.

Możecie Państwo uzyskać pomoc prawną w zakresie:

I. Prawo Karne i karno skarbowe (zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym), wykroczeń:

 1. Postępowanie przygotowawcze przed organami ścigania i Sądami – m.in. przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, udziale w przesłuchaniach, czynnościach i posiedzeniach, wnioskach o dobrowolne poddanie się karze, warunkowe umorzenie lub umorzenie postępowania, sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków o ściganie, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia.
 2. Postępowanie sądowe – poprzez obronę w toku postępowania pierwszoinstancyjnego i odwoławczego, sporządzanie środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia).
 3. Postępowanie wykonawcze – sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, itp.,

w szczególności:

 • reprezentowanie stron w postępowaniu karnym: pokrzywdzonych, podejrzanych i oskarżonych,
 • sporządzanie zażaleń na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
 • sporządzanie apelacji, zażaleń,
 • sporządzanie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego,
 • dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie,
 • dochodzenie w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (powództwo cywilne) i reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
 • dochodzenie w imieniu pokrzywdzonego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

Dodatkowo w sprawach:
nadzwyczajnych środków zaskarżenia, tj. kasacji i wniosków o wznowienie postępowania;
wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie; wniosków o ułaskawienie; wniosków o wydanie wyroku łącznego, itp.;

II. Prawo cywilne, w szczególności:

 1. prowadzenie spraw o zapłatę,
 2. prowadzenie spraw o zadośćuczynienie, o rentę,
 3. dochodzenie roszczeń wynikających z umów (w tym dochodzenie kar umownych),
 4. dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 5. dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej,
 6. sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym,
 7. prowadzenie spraw o odszkodowanie ze zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC,
 8. sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, umowa o dzieło i inne),
 9. dochodzenie wykonania umowy,
 10. dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej,
 11. prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 12. prowadzenie spraw o zabezpieczanie wierzytelności,
 13. prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności,
 14. prowadzenie spraw z zakresu służebności osobistych i gruntowych,
 15. prowadzenie spraw o eksmisję,
 16. prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych,
 17. opiniowanie i sporządzanie umów,III. Prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności:

 1. prowadzenie spraw o rozwód,
 2. prowadzenie spraw o separację,
 3. prowadzenie spraw o alimenty, o podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 4. prowadzenie spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 5. prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 6. prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 7. prowadzenie spraw o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 8. prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 9. dochodzenie od współmałżonka środków utrzymania rodziny
 10. prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi
 11. zniesienie wspólności majątkowej małżonków, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym, odpowiedzialność za długi współmałżonka,
 12. ubezwłasnowolnienie, opiekę i kuratelę.IV. Prawo spadkowe, w szczególności:

 1. prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
 2. prowadzenie spraw o dział spadku,
 3. prowadzenie spraw o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 4. prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności testamentu,
 5. prowadzenie spraw o zachowek,V. Prawo administracyjne, w szczególności:

 1. sporządzanie skarg, zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych
 2. reprezentowanie stron w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.VI. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

 1. prowadzenie spraw o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
 2. prowadzenie spraw o odszkodowania za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę,
 3. prowadzenie spraw o sprostowanie świadectwa pracy,
 4. prowadzenie spraw o mobbing,Nadto prowadzenie spraw z zakresu prawa spółdzielczego i wspólnot mieszkaniowych (uchylanie, unieważnianie uchwał), egzekucyjnych, prawa gospodarczego i prawa upadłościowego (upadłość konsumencka).

Adwokat Tomasz Pyfel świadczy również pomoc prawną dla firm, pomoc ta może być świadczona w ramach stałej obsługi prawnej bądź mieć charakter doraźny.
Zakres pomocy:

 • sporządzanie/opiniowanie/analiza projektów umów oraz innych aktów,
 • prowadzenie negocjacji,
 • prowadzenie postępowań sądowych i pozasądowych,
 • reprezentowanie przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • windykacja należności,